LVI-ALAN URAKOINTIA - AMMATTILAISELTA AMMATTILAISELLE

Sivetek Oy

Me Sive­te­kil­lä tar­joam­me ammat­ti­tai­tois­ta osaa­mis­ta LVI-alan töi­hin. Keski­tym­me tie­dol­la joh­ta­mi­seen ja jal­kau­tam­me tie­toa käy­tän­nön toi­miin. Haluam­me panos­taa tai­toi­him­me ja tukea pit­kän lin­jan osaa­mis­tam­me, jon­ka vuok­si pyrim­me aktii­vi­ses­ti kehit­tä­mään toimintaamme.

Täl­lä het­kel­lä työs­ken­te­lem­me Län­si­met­ron Kai­taan ase­ma- hank­keen paris­sa yhteis­työ­kump­pa­nim­me Lek­tar Oy:n kans­sa.  

Tarjoamme ammattitaitoista osaamista LVI-alan töihin